Month: February 2018

  • ናይ ነፍሰይ ፈርኦን ሎሚ መነዩ ?

    ብስም ኣቦን ወድንመንፈስ ቅዱስን ሓደ ኣምላኽ ኣሜን ናይ ነፍሰይ ፈርኦን ሎሚ መነዩ ? ኣብ ቃል ኣምላኽ ብፍላይ ኣብ ኦሪትዘጸኣት ከም እንረኽቦ ፥ ንዮሴፍ ኣሕዋቱ ንእስማዔላውያን ከምዝሸጥዎ ንሳቶም ድማ ብግዲኦም ንግብጻውያን ከምዝሸጥዎ […]