Month: October 2017

  • ናይ ሕልና ዳኛና ንስምዓዮ

        ናይ ሕልና ዳኛና ንስምዓዮ ሕልናና ናይ ሂወትና ተቖጻጻሪ እዩ፡ ሕልናና ናይ ውሽጢ ዳኛ እዩ ጽቡቕ ክንገብር ከለና ይንእደና ጌጋ እንተገበርና ይኹንነና ፡ ኣንጻር ሕልናና ሓጢኣት እንተገበርና ድማ ነቲ ውሽጣዊ […]