ሓድሽ ዓመት

By ዲያቆን ጸሃየ on January 5, 2014

ትግርኛ ሱታፌ ምእመናን ሓዲሽ ዓመት፥ ምስ ኣምላኽ ብእምነት ምምልላስ!
ሓዲሽ ዓመት፥ ምስ ኣምላኽ ብእምነት ምምልላስ!
Friday, 03 January 2014 14:30 ዲያቆን ጸሃየ

በስመ ኣብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ ሓደ ኣምላኽ! ኣሜን::
መእተዊ
ሓዳስ ዓመት ክትጅምር ከላ ብሓድሽ ተስፋ ኢና ንቕበላ። ነፍሲ ወከፍ ደቒቕ ድማ ኣፍራይትን ጠቓሚትናን ክትከውን ንምነ።ርሑስ ሓዲሽ ዓመት ይግበረልና ብምባል ድማ ነንሕድሕድና ሰላምታ ንለዋወጥ። እሞ ተስፋ ሓዲሽ ዓመት፥ ኣምላኽ ብእምነት ከፈጽመና ብወገና ክንኮኖን ክንገብሮን ዘሎና ከምዚ ዝስዕብ ይመስል።

ቀዳማይ፡፡ ንነፍስና ባዕልና ሓተትታ ብምዃን ሓላፍነታውያን ንኹን።

 ብመጀመርያ ንነፍስና ንመርምር፡ ሕይወትና ከመይ ኣሎ? ምስ ኣምላኽዶ ኣሎና ኢልና ንሕተት። ንአብነት(ራእ 2:3)“ትዕግሥቲ ኸኣ ኣሎካ፡ ስለ ስመይ ኢልካውን ተጻዊርካ፡ ኣይሰልኬኻን። ዝብል ሓይሊ ቃል ነንብብ። እሞ ክምስከረልና ከሎ እንታይ ምተባህለ ብዛዕባና?

 ካብ ዝኣስረና ሓጥያት ንርሓቅ። “እምብኣርሲ ኻበይ ከም ዝወደቕካ ዘክር እሞ ተነሳሕ፡ ነቲ ቐዳማይ ግብሪውን ግበሮ። እንተ ዘይኰነስ ክመጸካ፡ እንተ ዘይተነሳሕካውን፡ ነቲ ቐዋሚ ቐንዴልካ ኻብቲ ስፍራኡ ኸዝብሎ እየ። ራእ 2:5

 ብዛዕባ ነፍሰ-ጠባያትካን መርሚርካ፡ እቲ ጽቡቅ ምሓዝ፡ እቲ ሕማቅ ምልጋስ።

 ብሕልናና ተደርኺና ብምስትብሃልን ሓቂ ካብ መን ኢያ ንበል።

 ኣብዚ ግዜ እዚ ብምኽንያት ሓድሽ ዓመት፡ ኣነ ኣቅጣጫይ ክቅይር ኢየ። አካይዳይ ከጸብቕ እየ። ብመገዲ የማን ክጎዓዝ እየ። ብኹሉ ግብረይ ንኽብሪ ኣምላኽ ክገብሮ ኢልና ንወስን::

 ኣብ መንፈሳዊ ሕይወትና ዝዕንቅፈኒ ነገራት ምልጋስ። “የማነይቲ ዓይንኻ እንተ ኣስሐተትካ፡ ካባኻ ጐጥጒጥካ ደርብያ። ብዘሎ ሥጋኻ ኣብ ገሃነም ካብ ዚኣቱስ፡ ሓንቲ ኣካልካ እንተ ጠፍኤት ይሔሸካ። የማነቲ ኢድካ እንተ ኣስሐተትካውን፡ ካባኻ ቘሪጽካ ደርብያ። ብዘሎ ስጋኻ ኣብ ገሃነም ካብ ዚኣቱ፡ ሓንቲ ኣካልካ እንተ ጠፍኤት ይሔሸካ። ማቴ 5:29-30

 ሕብረት ምስ ቅዱሳን ክህልወና ክንጽዕር ኣሎና። ስለምንታይሲ መገዲ ጻድቃን ከም ብርሃን ወገግታ እዩ። ኩሉ ጉዕዞናውን ምእንቲ ሠናይ ክከውን። ምሳ 4፡18

ካልኣይ፡ ንነፍስኻ ምኽሳስ፡ ጌጋታትካ ምፍታሽ።

ባዕልና ንነፍስና ብሕልናና እንተዘይከሲስናያን እንተ ዘይመርሚርናያን፥ ሓጢኣትና ክንሳሕ ዕድል ኣይንረክብን ኢና።

1. ብዛዕባ ነፍስኻ ሓቃዊ ሚዛን ምህላው።

ነፍስኻ ብምኽሳስ ሓቃዊ ሚዛን ትረክብ።

ባዕልኻ ንነፍስኻ እንተዘይመዚንካ ንኻልኦት ዕድል ምሃብ ኢዩ። ጐይታይ፡ ኣብዚ ናይ ብልያል ሰብ፡ ኣብ ናባል ልቡ ኸየውድቕ እልምን ኣሎኹ። ስሙ ናባል እዩ እሞ፡ ጽላለ ኣለዎ፡ ከምቲ ስሙ፡ ንሱ ኸምኡ እዩ። ኣነ ገረድካ ግና ነቶም ዝለኣኽካዮም ናይ ጐይታይ ኣጒባዝ ኣይርኤኽዎምን።1 ሳሙ 25:25

ንእግዚኣብሄር እንተ ትፈርህዎን እንተ ተገልግልዎን ቃሉውን እንተ ትሰምዑ ንትእዛዝ እግዚኣብሔር ከኣ እንተ ዘይኣቤኹምዎ፡ ንስኻትኩምን እቲ ኣብ ልዕሌኹም ዚነግሥ ንጉሥን ንእግዚኣብሔር ኣምላኽኩም እንተ ስዒብኩምዎ ድማ፡ ደሓን ክትረኽቡ ኢኹም። 1 ሳሙ 12:14

2. ንኻልኦት ዘይምፍራድ፡

 ብዘለዎ ሓጢኣት ዘስተንትን፡ ንኻልኦት ክፈርድ ጊዜ የብሉን።

 ጉድለትካን ሽግርካን ንምሕባእ ንኻልኦት ምክሳስ ኣየድልን እዩ። ንሱ ኸኣ ፡ ደቂ እስራኤል ኪዳንካ ሐዲጎም፡ ንመሰውኢታትካ ድማ ኣፍሪሶም፡ ንነብያትካውን ብሴፍ ቀቲሎምዎም እዮም እሞ፡ ስለ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሠራዊት ቅንኣት ቀኒኤ ኣሎኹ። ኣነ ኸኣ በይነይ እየ ተሪፈ ዘሎኹ፡ ንነፍሰይ ድማ ኪወስድዋ ይደልይዋ ኣለዉ፡ በለ። 1ነገ 19:14

ኣብርሃም ከኣ፡ ኣብዛ ቦታ እዚኣ ብርግጽ ፍርሃት ኣምላኽ የልቦን እሞ፡ ብምኽንያት ሰበይተይ ኪቐትሉኒ እዮም፡ ኢለ እየ እዚ ዝሓሰብኩ በለ።ዘፍ 20:11

 ነፍስኻ ብምኽሳስ ድኽመትካ ትመዝን።

ሽዑ ንሱ መሊሱ፡ ኣነስ ሓጥእ ምዃኑ ኣይፈልጥን። ዕዉር ከም ዝነበርኩን ሕጂ እርኢ ኸም ዘሎኹን፡ እዛ ሓንቲ ነገር እዚኣ እየ ዝፈልጥ፡ በሎም። ዮሓ 9:25

3. ነፍስካ ንምጽራይ ይሕግዝ፡

ዎ ኣምላኽ፣ ከም ሣህልኻ ምሓረኒ፣ ከምቲ ዓብዪ ርሕራሔኻ ኣበሳይ ደምስስ። ካብ ኣበሳይ ኣጸቢቕካ ሕጸበኒ፣ካብ ሓጢኣተይውን ኣጽርየኒ። መዝ 51፡1-

4. ናይ ነፍስኻ ሚዛን ምፍላጥ ኣብ ንስሓ የብጽሕ። ኣብ ካህንካ ብምንሳሕ ከኣ ካብ ኩሉ ሓጥያትካ ክትነጽህን ሕይወትካ ክትሕደስን ትኽእል። 1ዮሓ 1፡9።

5. ናይ ይቅረታ ህይወት ይረክብ፥ “ኢየሱስ ግና ሰሚዑ፡ ንሓኪምሲ ሕሙማት እምበር፡ ጥዑያት ኣየድልይዎን እዮም። ኣነ ሓጥኣን እምበር፡ ጻድቃን ክጽውዕ ኣይመጻእኩን እሞ፡ ምሕረት እፈቱ፡ መስዋእቲ ኣይኰነን፡ ዚብል እንታይ ምዃኑ፡ ኪዱ ተመሃሩ፡ በሎም።ማቴ. 9:12-13

6. ትሕትና

 ንገዛእ ነፍስካ ብምምርማርን ብምኽሳስን ብትሕትና ንኽትነብር ይሕግዘካ።

 ትሑት ሰብ ፍቅሪ ሰብ ኣለዎ፡ “ንእሱራት ከም መተኣስርቶም ኴንኩም፡ መከራ ይጸግቡ ንዘለዉ ኸኣ ንስኻትኩምውን ኣብቲ ሥጋ ኸም ዘሎኹም ኴንኩም ዘክርዎም። ዕብ 13:3

7. ኣወጅቲ ሰላም ንኹን፥ “ልኡም ምላሽ ንቑጥዓ የህድኦ፡ ተሪር ቃል ግና ኲራ የልዕል። ምሳሌ 15:1

“ምስ መባእስትኻ ድማ ገና ኣብ መገዲ ኸሎኻ፡ ቀልጢፍካ ምስኡ ተዐረቕ። እንተ ዘይኰነስ እቲ መባእስትኻ ንፈራዲ ኣሕሊፉ ኸይህበካ፡ ፈራዲውን ንጊልያኡ። ናብ ቤት ማእሰርቲ ኸኣ ትኣቱ። ማቴ 5:25

8. ናብ ፍጽምና ገጽና ክንከይድ የድልየና ኢዩ።

“እምብኣርሲ ኸም ሕሩያት ኣምላኽን ቅዱሳንን ፍቁራትን ኴንኩም፡ ምሕረት ልቢ፡ ለውሃት፡ ትሕትና፡ ዓቕሊ፡ ትዕግሥቲ ልበሱ። ንሓድሕድኩም እናተጸወርኩም፡ እቲ ሓደ ኣብቲ ሓደ ኽሲ እንተለዎ፡ ይቕረ ተባሃሀሉ። ከምቲ ክርስቶስ ይቕረ ዝበለልኩም፡ ንስኻትኩምውን ከምኡ ይቕረ በሉ። ኣብ ልዕሊ እዚ ዂሉውን ፍቕሪ፡ ማእሰር ፍጻሜ እያ እሞ፡ ልበስዋ። ሰላም ክርስቶስ ከኣ ኣብ ልብኹም ይግዛእ፡ ነዚ ብሓደ ስጋ ተጸዊዕኩም ኢኹም እሞ መማሰውቲ ኹኑ።ቆሎ 3:12-15

9. ጥበብ ኣምላኽ ክንለብስ ይሕግዘና ኢዩ። ፊሊጲ 4:13 በቲ ሓይሊ ዚህበኒ ንዂሉ እኽእሎ እየ።

ሳልሳይ ሓዲሽ ልብን ሓዲሽ መንፈስን ይሃልወና።

“ኣቱም ኲልኹም እትጽዕሩን ጾር ዝኸበደኩምን፡ ኣነ ኸዕርፈኩም ናባይ ንዑ። ኣነ ለዋህ እየ፡ ልበይውን ትሑት፡ ኣርዑተይ ፈኲሽ፡ ጾረይውን ቀሊል እዩ እሞ፡ ኣርዑተይ ጹሩ ኻባይውን ተምሀሩ፡ ንነፍስኹም ከኣ ዕረፍቲ ኽትረኽቡ ኢኺም ማቴ 11:28-30 ።

እቲ ሠናይን ባህ ዜብልን ምሉእን ፍቓድ ኣምላኽ እንታይ ምዃኑ ምእንቲ ኽትምርምሩስ፡ ብምሕዳስ ሓሳብኩም ተለወጡ እምበር፡ ነዛ ዓለም እዚኣ ኣይትምሰልዋ። ሮሜ 12:2

መዝ 87:7 ዎ እግዚኣብሄር፣ ጸጋኻ ኣርእየና፣ ምድሓንካውን ሀበና።

1. ሓዲሽ ሕይወት

ምልክት ሓዲሽ ሕይወት ቅኑዕ ስጉምቲ ምውሳድ ኢዩ፥ ከምቲ ኣብ ቅዱስ ወንጌል ዝተጠቕሰ “ቊራጽ ሓድሽ ዓለባ ኣብ ብላይ ክዳን ዚልግብ የልቦን፡ እንተ ዘይኰነስ ነቲ ጥዑይ ይልክሞ፡ ምቕዳዱ ኸኣ ዝገደደ ይኸውን። ንሓድሽ ወይኒ ኣብ ኣረገውቲ ኣሕርብቲ ኣየዕርቕዎን፡ እንተ ዘይኰነስ እቲ ኣሕርብቲ ይቕደድ፡ እቲ ወይኒውን ይፈስስ፡ ኣሕርብቲ ኸኣ ይበላሾ። ንሓድሽ ወይኒ ግና ኣብ ሓደስቲ ኣሕርብቲ የዕርቕዎ፡ ክልቲኦም ድማ ይእርነቡ።” ማቴ 9:16-17

ጸሎት ምዝወታር፡ ሓዋርያ ጳውሎስ“ “ብክርስቶስ ኢየሱስ እተጠመቕና ዘበልና ዂላትና ብሞቱ ኸም እተጠመቕናዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም፧ እምብኣርሲ ኸምቲ ክርስቶስ ብኽብሪ ኣቦኡ ኻብ ምዉታት ዝተንስኤ፡ ከምኡ ኸኣ ንሕና ብሓዳስ ሕይወት ምእንቲ ኽንመላለስ፡ ናብ ሞት ብጥምቀት ምስኡ ተቐበርና” ይብል ሮሜ 6:3 ብተወሳኺ ኣቦና ዳዊት እግዚኣብሄርሲ ንዅሎም ጥቑዓት ጽድቅን ፍትሕን ይገብር እዩ። መዝ 103:6

2. መንፈሳዊ ለውጢ ብኸመይ? መዝ 62:1-2 ነፍሰይ ኣብ ኣምላኽ ጥራይ ሀዲኣ ትጽበ፣ምድሓነይ ካብኡ ይመጽእ አሎ። ከውሔይን ምድሓነይን እምባይን ንሱ ጥራይ እዩ፣ኣዝየ ኣይናወጽን።