Post Tagged as ‘’

ናይ ሕልና ዳኛና ንስምዓዮ

  • By Adiam Fishaye
  • Comments Off on ናይ ሕልና ዳኛና ንስምዓዮ
  • October 11, 2017

    ናይ ሕልና ዳኛና ንስምዓዮ ሕልናና ናይ ሂወትና ተቖጻጻሪ እዩ፡ ሕልናና ናይ ውሽጢ ዳኛ እዩ ጽቡቕ ክንገብር ከለና ይንእደና ጌጋ እንተገበርና ይኹንነና ፡ ኣንጻር ሕልናና ሓጢኣት እንተገበርና ድማ ነቲ ውሽጣዊ መንነትና ዓቢ ዕንወት ንገብር ከምዘለና ንፍለጥ፥ (ሮሜ2:14-15)

Read More